30 let
PRÁVO V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ
Retrospektiva 1989 – 2019 Perspektiva 2020 – 2050
30 let

Vědecká konference „Právo v měnícím se světě 30 let – Retrospektiva 1989 – 2019 Perspektiva 2020-2050“ konaná pod záštitou JM rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., se uskuteční ve dnech 16. – 17. prosince 2019 v Praze, a to v rámci programu Progres Q04 „Právo v měnícím se světě“.

Konference si klade za cíl nabídnout různé retrospektivní pohledy na právo a další související fenomény, které určovaly život naší společnosti v posledních třech dekádách. Neméně významnou součástí by však měly tvořit i predikce dalších možných proměn práva, a to tváří v tvář různým výzvám, kterým soudobá společnost čelí.


Předpokládá se prezentace stěžejních referátů na společném plenárním zasedání, jež se uskuteční v pondělí 16. prosince 2019 od 10:00 do 12:00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. Na toto zasedání naváže v různých prostorách Karolina dne 16. prosince 2019 odpoledne a dne 17. prosince 2019 po celý den detailnější rozprava na základě prezentace příspěvků k jednotlivým aspektům předmětné problematiky v odborných sekcích. Vytvoření diskusních panelů bude reflektovat zájem aktivních participantů na jednání konference. 

Účastníci konference při volbě svých příspěvků mohou vyjít z těchto tematických okruhů:

 1. Třicet let poté – právní kontinuita při změně politického režimu:
  skutečně právníci zaspali?
 2. „Nezávislost“ – atribut recentního demokratického právního státu?
 3. Globalizace a národní státy: současnost a budoucnost
 4. Europeizace a internacionalizace práva: světový právní řád?
 5. Právo a nové technologie, změny sociálních a ekonomických paradigmat,
  proměny právní regulace
 6. Životní prostředí, ochrana života a zdraví, udržitelný rozvoj lidské civilizace a možnosti práva
 7. Distinkce soukromého a veřejného v měnícím se světě; důsledky pro působení práva
 8. Judicializace práva a politiky: příčiny a důsledky
 9. „Většiny“ a „menšiny“ při vytváření obecné vůle a ochraně práv:
  současnost a vývojové tendence
 10. Relace práv a povinností v konceptuálním pojetí normativnosti 21. století
 11. Centralizace a decentralizace, princip subsidiarity: optimalizace protikladných tendencí
 12. Právní stát a krizové řízení

Vedle představitelů akademické veřejnosti a právní praxe České republiky se předpokládá i účast zahraničních odborníků ze států střední Evropy.


Konferenční poplatek se nevybírá.